HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
08 SATURDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
06.08.20
Ride Fair Atlantic Ticket Expansion Sign On
Dear Civic Associations, Below is an important proposal to help your fellow Brooklynites. Please sign on (especially if you operate along the LIRR corridor in Brooklyn): More»


PROGRAMS NEWS

06.01.2018

Zanim wybierzesz się na wakacje - sprawdź ważność paszportu

Planując podróż za granicę musimy pamiętać o posiadaniu ważnego paszportu, przy czym powinien on być ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu. Pracownicy Centrum Polsko-Słowiańskiego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy każdego dnia odwiedzają tę największą na wschodnim wybrzeżu placówkę społeczno-kulturalną.

1 czerwca dzięki zaangażowaniu koordynatora programu Klubu Seniora Krakus Katarzyny Urena seniorzy mogli sprawdzić datę ważność swoich dokumentów. Do dyspozycji osób zainteresowanych byli wszyscy pracownicy CP-S, którzy dokładnie przeglądali paszporty polskie i amerykańskie oraz karty identyfikacyjne seniorów. Podczas spotkania objaśniano, jaka jest procedura ubiegania się o ważne dokumenty. Pracownicy CP-S wyjaśniali, gdzie należy ubiegać się o paszport polski, amerykański oraz jak odnowić zieloną kartę lub inne amerykańskie dokumenty. Do dyspozycji seniorów była Bożena Mazińska - dyrektor Programu Emigracyjno-Prawnego, Dorota Pastula - dyrektor Program Usług Socjalnych dla Seniorów, Magdalena Socha z Klubu Seniora Krakus. 

Od 2012 roku sprawy paszportowe są załatwiane w konsulacie generalnym jedynie po uprzednim umówieniu się na określony termin. Można to zrobić przez internet. Dzięki temu każdy, kto chce wyrobić paszport, może to uczynić bez marnowania czasu na stanie w długiej kolejce.

Obecnie nie trzeba marnować dnia na załatwienie paszportu. Jeśli ktoś przyjedzie z pełną i prawidłową dokumentacją, to spędzi przy okienku najwyżej 15 minut.

Każdy bez wyjątku musi się zarejestrować. Można to zrobić w dowolnym miejscu. Jeśli ktoś nie posługuje się internetem i nie potrafi tego zrobić, może poprosić o pomoc dzieci lub wnuczki, bez względu na to czy mieszkają w Polsce, w USA, czy w jeszcze innym kraju. Może zwrócić się z prośbą o pomoc do dowolnej osoby, parafii, organizacji polonijnej, biblioteki. Wyjątki mogą być tylko w sytuacjach losowych. Jeśli ktoś musi lecieć do Polski na pogrzeb czy z powodu choroby członka rodziny, wtedy paszport tymczasowy wydawany jest bez umawiania się. 

Normalne paszporty ważne są przez 10 lat. Pamiętajmy: nie potrzeba drukować żadnego potwierdzenia. System pokazuje tylko te dni, w których konsulat jest czynny. Nie trzeba więc sprawdzać, kiedy wypada święto czy niedziela. Pokazują się tylko te godziny, które są jeszcze dostępne. Jeśli jakiś dzień będzie już całkowicie zajęty, to nie pokaże się. Rejestracja jest tak skonstruowana, by była jak najłatwiejsza dla użytkownika. 

Jak to zrobić:

 1. Wejdź na stronę konsulatu.
 2. Wybierz link ekonsulat.
 3. Ukaże się nowa strona.
 4. Po lewej stronie wybierz sprawy paszportowe.
 5. Wybierz liczbę osób, a dalej dzień i godzinę i zarezerwuj termin wizyty.
 6. Wypełnij rubryki i przejdź dalej. Numer PESEL nie jest obowiązkowy. Dostaniesz potwierdzenie terminu na podany e-mail. Nie musisz go drukować jako potwierdzenia, e-mail jest tylko po to, by ułatwić ci zapamiętanie terminu.

Jak wypełnić wniosek o paszport polski

Wniosek wypełnia się po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, DRUKOWANYMI LITERAMI;

lWniosek wypełnia się wyłącznie na podstawie polskich aktów stanu cywilnego, tzn. wszystkie dane osoby składającej wniosek o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie (rodowe) matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w polskim akcie urodzenia oraz w polskim akcie małżeństwa;

 • Wypełnia się wszystkie punkty od 1 do 13.  Nie wypełnia się rubryki „ADNOTACJE URZĘDOWE”.
 • Nie należy przyklejać ani przyczepiać zszywkami zdjęcia do kwestionariusza.
 • Wniosek należy podpisać w dwóch miejscach: „podpis składającego wniosek” oraz w ramce pod zdjęciem. PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE JEJ DOTYKAĆ ANI WYCHODZIĆ POZA NIĄ. Dzieci poniżej 13. roku życia nie składają podpisu.
 • Niewłaściwe wypełnienie wniosku może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi osobowymi. Koszty jego wymiany obciążą osobę, która podpisała wniosek.

Czas oczekiwania i opłaty

Paszporty są drukowane w Polsce. Sprawdzając status sprawy paszportowej należy wziąć pod uwagę czas na przesłanie paszportu z Polski do Nowego Jorku. Czas oczekiwania na paszport drukowany w Polsce może wynosić do 2 miesięcy od złożenia KOMPLETNYCH dokumentów.

Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety przed otrzymaniem paszportu, czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień, oraz nie odpowiada za szkody i koszty mogące powstać z powodu jego braku w dniu wyjazdu.

Ulgowa opłata (zniżka 50%) przysługuje: 

 • uczniom i studentom szkół wyższych do 26. roku życia; legitymacje szkolne i uniwersyteckie muszą mieć datę ważności; jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo ze szkoły lub uczelni poświadczające, iż dana osoba jest uczniem lub studiuje w pełnym wymiarze godzin;
 • emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem ważnej legitymacji albo odcinka emerytury lub renty, a także osobom przebywającym w domach pomocy społecznej albo w zakładach opiekuńczych.

Obniżoną opłatę pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. Paszport przed upływem terminu ważności można wydać z powodu: zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu (po przedstawieniu decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub aktu małżeństwa);  zmiany wyglądu; braku w paszporcie miejsca na wizy lub pieczęcie poświadczające przekroczenie granicy. 

Nie pobiera się opłaty od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają ukończone 70 lat.

Paszport amerykański

Aby odnowić amerykański paszport należy wypełnić formę DS-82, dołączyć 1 zdjęcie i obecnie posiadany paszport. Należy również dołączyć opłatę w wysokości $110 , która musi być uiszczona w postaci czeku lub money order. Wypełnioną formę z kompletem wymaganych załączników wysyłamy na adres podany na formie DS-82. Czas oczeki-wania na nowy paszport wynosi od 2 do 6 tygodni. Osoby zainteresowane wyrobieniem nowego amerykańskiego paszportu mogą udać się do siedziby Centrum Polsko-Słowiańskiego przy 176 Java St do pokoju numer 3. Pani Bożena Mazińska przyjmuje interesantów od środy do piątku w godzinach od 9:00 am do 5:00 pm 

Zielona Karta 

Green Card, w tłumaczeniu Zielona Karta, to nazwa przyjęta na oznaczenie wiz imigracyjnych do USA. Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo stałego pobytu w USA i większość innych praw, jakie ma obywatel USA, w zasadzie oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego. Może w USA mieszkać, pracować, studiować, swobodnie się przemieszczać, swobodnie z USA wyjechać i znów wjechać bez konieczności uzyskiwania kolejnych wiz. Ma prawo bezwizowego wjazdu do krajów, z którymi USA zawarło odpowiednie umowy (dotyczy to ponad 100 krajów). Posiadacz Zielonej Karty uzyskuje prawo do opieki socjalnej, zdrowotnej, prawo do kształcenia się oraz innych świadczeń na warunkach dostępnych dla obywateli USA. Ma prawo być poręczycielem dla swoich krewnych, którzy wystąpią o pobyt stały w USA. Zieloną Kartę wydaje się na czas nieokreślony. Aby nie przepadła, wystarczy, by jej posiadacz przebywał w USA przez określony czas. Po pięciu latach od udzielenia Zielonej Karty jej posiadacz może wystąpić o przyznanie obywatelstwa USA. Stały Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki powinien podróżować do USA z Kartą Stałego Rezydenta (I-551). Stali rezydenci posiadający kartę I-551, której termin ważności wygasł, mogą zostać zabrani na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że karta była wydana z dziesięcioletnim okresem ważności, a pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie trwał dłużej niż dwanaście miesięcy.

Więcej informacji na ten temat udziela

Bożena Mazińska pod numerem telefonu: 718-349-1143.
back

LOGOS

CENSUS 2020
DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE